VISION REGION

10

Exjobb 2011, Arkitektur KTH

Ett projekt som visar hur Mälardalen kan utvecklas till flerkärnig stadsregion. En hållbar stadsutveckling, med ökad närhet till naturen, ett lugnare tempo och högre livskvalitet. Bakgrunden är att befolkningen förväntas öka med 600 000 – 800 000 invånare i Stockholm-Mälarregionen till 2030. I projektet föreslår jag omfattande investeringar i infrastruktur, bland annat en Maglevbana för att knyta samman städerna kring Mälaren. Att korta restiderna mellan dessa städer är centralt för att skapa en mer integrerad arbets- och bostadsmarknad i regionen. I Stockholm kommer förbifarten att bidra till att länka samman de norra och södra förorterna, och tillsammans med Maglevbanans tre Stockholmsstationer finns grundstrukturen för Stockholms framtida utveckling. En stad med tre centrum som öppnar sig mot Mälardalen.

Ladda ner hela presentationen här

13

Befolkningen i Stockholm – Mälarregionen förväntas öka med 600 000 -800 000 fram till år 2030.

• En växande befolkning ställer krav på fler bostäder, utbyggd kollektivtrafik och investeringar i infrastruktur, därför behövs en hållbar, långsiktig stadsplanering.

• Under senare år har utvecklingen i Stockholms kommun hämmats av tilltagande problem med flaskhalsar inom trafiken och bristande tillgång på bostäder. Detta riskerar på sikt att hämma den ekonomiska tillväxten.

• Ett sätt att möta dessa utmaningar är att utnyttja de möjligheter som Stockholms närhet till övriga Mälardalen innebär.

• Jämfört med Stockholm kan städer i övriga Mälardalen erbjuda boende med högre livskvalitet, lugnare tempo och ökad närhet till naturen.

• En viktig förutsättning för att fler ska välja att bosätta sig i en annan stad i Mälarregionen än Stockholm är sannolikt förbättrade kommunikationer och en kortare restid/pendling till Stockholm.

• Ett sätt att bidra till en sådan utveckling är att anlägga en så kallad maglevbana runt Mälaren.

• Maglevbanan skulle, i jämförelse med traditionell järnväg och motorväg, förkorta restiderna mellan städerna runt Mälaren signifikant. Exempelvis skulle en resa från Stockholms Central till Mariefred ta lika lång tid som en resa med tunnelbanan till Mälarhöjden (18 minuter).

• De förkortade restiderna krymper rummet och gör ett större geografiskt område tillgängligt för en framtida stadsutveckling.

• I ett längre perspektiv kan då Mälardalen, inklusive Stockholm, utvecklas till en mer integrerad polycentrisk region.

19

86

“De yttre regionala kärnorna får därför inte

utvecklas på bekostnad av den centrala

regionkärnan som idag är överlägset

tillgänglig i fråga om både väg- och

kollektivtrafiksystem.” (RUFS 2010).

Två betydligt större kärnor bör utvecklas så

att Stockholm på sikt får tre centrum. En

strategi som bättre harmonierar med intentionen

om en Stockholm – Mälardalsregion.

Mycket av befintlig infrastruktur skulle

därmed kunna nyttjas effektivare.

12 11

“Eftersom civilisationer är finita, kommer det i varje civilisations

liv ett ögonblick då centra inte längre håller samman. Vad som

i sådana tider hindrar dem från att lösas upp är inte legioner

utan språk. Så var det med Rom och, dessförinnan, med

Hellas. Sammanhållningsarbetet sköts i sådana perioder av folk

från provinserna, från utkanterna. Tvärtemot den gängse

uppfattningen är utkanterna inte en plats där världen slutar

– det är just där som den öppnar sig.” Joseph Brodsky

%d bloggers like this: